مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تاکید کرد: همه جانباختگان ز له شناسایی و تعیین هویت شده اند.