صباح شریعتی، فرنگی کار ایرانی تیم آذربایجان با حراج گذاشتن مدال برنز المپیکش، برای کمک به هموطنان ز له زده وارد گود شد.