مهاجم تنومند سال های نه چندان دور سلسائو، دفتر خاطرات خود را مرور کرده است.