نظر مسعود کیمیایی درباره استفاده از صدای عباس گلاب در قاتل اهلی: این صدای معترض نیست، مخاطبان این خواننده از طبقه دیگری هستند و خواننده این نباید صدای آشنایی داشته باشد.