دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران در پیامی از رییس جمهور خواست تا به جهت عمق حادثه سه روز عزای عمومی در کل کشور اعلام و جلسه این هفته ت در کرمانشاه تشکیل شود.