سخنگوی وزارت خارجه خبر تماس تلفنی ولیعهد ابوظبی با رئیس ایران و پیشنهاد کمک امارات به ز له زدگان غرب کشورمان را جعلی خواند و آن را تکذیب کرد.