یکی پیدا شه و بپرسه "خوبی؟؟" و تو مثل آتشفشانی که شروع به فوران کرده بگی "نههههههه". نپرسه چی شده چرا شده، فقط برات حرف بزنه، بنویسه. از هر دری از هر وری، هیچ توصیه ای نکنه، از ناراحتی های خودش نگه فقط حرف بزنه.