و دنیا و زندگی جبرهایی داره که نمیدونم چه وقت قراره دست از سرمون برداره.

چرا کابوس ها تموم نمیشن؟؟