برای اینکه نزنم زیر قولی که الان به خودم دادم.
#سندی برای "باید"
16آبان96
00:30