مشاور ی در امور بین الملل عنوان کرد: آقای سعد حریری نکته ای را ذکر د که از القائات سعودی ها بوده است. ایشان گفتند که در ملاقاتی که با بنده داشتند، گفته اند در امور داخلی لبنان دخ نکنید درحالی که اصلاً چنین حرفی نزد و اصلاً مذاکرات ما تند و خشن و تهدیدآمیز نبود.