در پایان شهریور ماه امسال بدهی ت به بانک مرکزی (به دلیل تنخواه بودجه) 9 هزار و 620 میلیارد تومان افزایش یافته و از طرف دیگر س ت نزد بانک مرکزی 13.9 درصد افت داشته است.