نیروهای سوری و عراقی پس از آزادسازی آ ین مناطق تحت در نوار مرزی مشترک خود، موفق شدند ۱۴۰ کیلومتر از این نوار را آزاد کنند.