رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: لایحه اصلاح ساختار ت با حضور معاون امور اداری و استخدامی رئیس جمهور در کمیسیون اجتماعی مورد برررسی قرار گرفت و تغییراتی که علاوه بر این لایحه مدنظر ت است باید در قالب یک لایحه جدید از سوی ت به مجلس ارائه شود.