حجت ال معزی، و فرستاده ویژه ی از مناطق ز له زده بازدید کرد.