دوربین فارس ب وضعیت دشوار مردم ز له زده را در غرب کشور به تصویر کشید.