عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: قبلاً برخی مجوزها در به کارگیری افراد بازنشسته و قانونی بودن آن وجود داشت که مجلس اخیراً آن مجوزها را لغو کرده و تمام دستگاه ها منطبق با این قانون اجازه به کارگیری افراد بازنشسته را ندارند.