آیت الله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی اختصاص نصف سهم برای تأمین نیازهای ضروری آسیب دیدگان ز له اخیر غرب کشور برای مقلدان ایرانیشان را جایز دانست.