مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک تهران اعلام کرد: هرگونه شایعه ای درخصوص وقوع زمین لرزه در نقاط مختلف کشور کذب محض است.