خارجه انگلیس پس از شدت یافتن فشارها بر خود بابت گافش درباره شهروند انگلیسی بازداشت شده در ایران به جرائم امنیتی، مجبور به عذرخواهی شد.