رئیس پلیس راه با بیان این مطلب که همه معابر منتهی به مناطق ز له زده باز بوده و تردد روان در آن جریان دارد از اعمال محدودیت برای تردد خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به مناطق ز له زده خبر داد.