داغ ز له بر دل ایران؛ کرمانشاه در آغوش وطن؛ شب تلخ در قصر شیرین و همه به یاری آسیب دیدگان بشتابند؛ از جمله عناوین صفحه اول رو مه های امروز کشورند.