هیأتی از سوی دفتر ی به منظور بازدید از مناطق ز له زده وارد کرمانشاه شد.