بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از خدمات رسانی به 7 هزار و 613 مصدوم در ز له اخیر استان کرمانشاه خبر داد.