رئیس جمهور در سفر خود به استان کرمانشاه به عیادت ز له زدگان بستری در بیمارستان طالقانی کرمانشاه رفت.