رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس آ ین تصمیم مبلغ 200 میلیون تومان به تمامی س گذاران اعم از س گذارانی که زیر 200 میلیون تومان و بیش از این ارقام س گذاری کرده اند پرداخت شود.