رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی های دقیق برای نقد غربی اظهار کرد: مسائل ی و شبهاتی که در این زمینه علیه مطرح می شود باید در سطح حوزه و و برای عموم به خوبی تبیین شود.