رئیس دفتر حماس به مناسب جان باختن شهروندان ایرانی در ز له اخیر پیامی برای رئیس جمهور فرستاد.