فرا یون المستقبل در پارلمان لبنان در بیانیه ای اعلام کرد که جریان المستقبل لبنان به قانون اساسی اسن کشور و توافقنامه طائف پایبند است.