رو مه لبنانی اعلام کرد فرانسه تا فردا (چهارشنبه) برای بازگشت نخست مستعفی لبنان مهلت داده و در صورت اجرایی نشدن این موضوع، گزینه های دیگری را بررسی خواهد کرد.