رئیس جمهور در حکمی بیژن نامدار زنگنه، رضا اردکانیان و محمد شریعتمداری ان نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت را به عنوان «عضو شورای عالی آمایش سرزمین» منصوب کرد.