ملی پوش دسته ۸۵ کیلوگرم وزنه برداری گفت: تنها رقیبم را در مسابقات جهانی وزنه ها و رکوردهای دنیا می بینم.