رئیس اتاق تعاون ایران از کمک فوری و تسهیلات مزیت دار بانکی برای تعاونی های آسیب دیده کرمانشاه خبر داد و گفت: به زودی تیمی برای بررسی نیاز تعاونی های استان با مأموریت معاون امور استان های اتاق به کرمانشاه می روند.