جمعی از انجمن های ی دانشجویان از های کشور از برخورد برخی مسئولان و جناح ها با ز له غرب کشور انتقاد د و نوشتند: قطعا بهره برداری جناح ها در شرایط فعلی، خیانت به مردم داغ دیده این مناطق است.