مردم کرمانشاه در مجلس شورای ی گفت: اسکان ز له زدگان در کرمانشاه و توزیع چادر و پتو بسیار ضعیف است و بر همین کمک های قطره چکانی هم نظارتی صورت نمی گیرد.