اوضاع جوی در مناطق غربی کشور تا روز شنبه آینده پایدار است و نوسان دمایی قابل توجه نیست، کمترین دما برای مناطق مرتفع ز له زده استان کرمانشاه، در صبح چهارشنبه بین (۱-) تا (۵) درجه نوسان دارد.