رئیس جمهور گفت: بر اثر ز له، 11 هزار خانه روستایی و 4 هزار و 500 مسکن شهری ت یب شده و نیاز به ساخت 30 هزار مسکن داریم.