سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: انی که قصد کمک به ز له زدگان غرب کشور را دارند فقط از طریق مراجع رسمی کمک های خود را اهدا کنند چراکه اخیراً سوء استفاده و شماره کارت های متعددی در فضای مجازی رد و بدل می شود که هیچکدام قابل تأیید نیست.