نخست انگلیس گفت به نظر می رسد بحران روهینگیا پا ازی قومی است و حکومت و میانمار باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.