رئیس جمهور سابق لبنان عامل اصلی مشکلات و تنش های منطقه را رژیم صهیونیستی دانست و گفت و برخی رژیم های عربی مرتجع، به سناریوهای این رژیم جامه عمل می پوشانند.