ویرانی ۱۵هزار خانه؛ مردم از مسئولان در کمک رسانی سبقت گرفتند؛ راز کثیف رقه؛ سونامی چک های برگشتی و رستمی طلای المپیکش را برای ز له زدگان حراج کرد؛ از جمله عناوین صفحه اول رو مه های امروز کشورند.