یک مجله یی در تحلیلی با انتقاد از سیاست «خصومت ورزی حداکثری» واشنگتن در قبال ایران نوشته مشارکت تهران برای ثبات منطقه ضروری است.