اگر قصد و معدودی از سیاستمداران غربی، جدا دانستن یا جدا ت و ملت ایران با سوءاستفاده از یک واقعه تلخ است، ملت ایران با مشارکت بالا در آ ین انتخابات، پیشاپیش این رویکرد را رد کرده و بی تردید داغ دیدگان حادثه ز له اخیر چنین تسلیت سیاست زده ای را نمی بپذیرند.