مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنرانی در اظهار داشت، توانایی نظارت کنونی این نهاد بر برنامه هسته ای ایران بسیار قدرتمند از قبل است.