قضیه منا یادوتون میاد؟ آقا دوستا خودشون رو جر میدادن می گفتن عربستان حجاج رو در اثر تشنگی زیر آفتاب کشت یه آب دست حاجی ندادن. حالا هموطن خودشون توی مملکت خودش دو روزه رنگ آب رو ندیده و داره از تشنگی تلف میشه اینا لالن و فقط به ت گیر میدن گیرم ت فلان و بیساره آقاتون شخصا ورود بنومایند و رسیدگی کنن.

آخ آخ ببخشید یادم نبود شماها فقط میتونید کمک هاتون رو با هواپیما به همین بَغلا یمن و بفرستین کرمانشاه خیلی دوره!!!