طرف 38 ساله آنتن زنده و مرده تلویزیون رو کنترات برداشته هی مز ف میگه هر جور دلش می خواد میرینه به فرهنگ و دین مردم و سر پیری هم دست بردار نیست بعد به ی میگه دوربینی