چرا خدا به سئوالهایم جواب نمیدهد


کجاست؟ازچه وحشت دارد؟


آه گویا کافر شدم . خدا که وحشت نمیکند


خدا ویران میکند


خدا هرچه میخواهد میکند


خدا از دیگتاتورها بیزار است


خدا رحمان و رحیم است


مانده ام این خدا را کجا باید پیدا کنم ؟


چراسنگ را به در بسته میزند


چرا هرگس میخواهد از خدا


چیزی بپرسد کافر است؟؟


#گیتی_رسائی