من را دگر از دست غمت نیست رهائی


دیگر نکند فرق برایم ، تو کجائی


هرجا که تو باشی غمت اینجاست کنارم


این درد مرا کشت و به کف نیست دوائی


#گیتی_رسائی