"aspen and maple" - p o by david c. schultz, via 500px; in the rocky mountains


عمریست زمانه جز غم و درد


سوغات برای ما نیاورد


یگروز زعشق گرممان کرد


با وعده ،وعید نرممان کرد


چون دید خوشیم با دل خویش


چون مار بزد به جانمان نیش


چون سرد شدیم اندرین کار


از را دگر بکرد آزار


آورد برایمان ره آورد


یک بارِ پر از غم و پر از درد


از خوان کرم هرآنچه را داد


صد درد بجای آن فرستاد


زآنجا که به بازویش توان بود


زد تیر هرآنچه در کمان بود


یک یک همه را به جان نشان رفت


فریاد از آن به آسمان رفت


صد شاخه ز مرگ زد جوانه


این بود " رسا" غم زمانه


#گیتی_رسائی