زنده بودن سعادت نیست


زندگی هم سعادت نیست


وقتی دردمندان را می بینم


احساس میکنم که نبودن سعادتست


زیستن اینگونه سعادت نیست


سنگ باش تا سالیان دراز


برجای مانی


سنگ نه میخندد و نه میگرید


تکان هم نمیخورد


نه می د و نه یده میشود


نه ظالم است و نه ظلم می بیند


سنگ است


او هست ، فقط هست


شاید او دارد تقاص ما رااز


طبیعت میگیرد


#گیتی_ رسائی