دبی، دور از انتظارترین نقطه جهان برای معرفی از کوروت zr1 بود؛ اما قطعا شورلت منطقی قابل قبول برای انتخاب نمایشگاه خودرو دبی پیش رو به عنوان محلی برای برداری از سریعترین و قویترین کوروت تولیدی تاریخ دارد. گویا آی تی – در کنفرانس خبری برای توصیف zr1 از جمله “پادشاه قوی تر از[ادامه مطلب]